អ្វីទៅជាការចុះបញ្ជីដីធ្លី ហើយថាតើវាដំណើរការដោយរបៀបណា? អ្វីទៅជាការចុះបញ្ជីដីធ្លី ហើយថាតើវាដំណើរការដោយរបៀបណា?

ក្នុងអត្ថបទនេះនឹងពន្យល់ពីដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅកម្ពុជា និង ដំណើរការនិមួយៗ នៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីព្រមទាំងមានរូបភាពបញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលទាំងនេះផងដែរ។ ដំណើរការ ចុះបញ្ជីដីធ្លីត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ និង ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ។   ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ ដំណាក់កាលទី១៖ អំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីដី អ្នកកាន់កាប់ដីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីដីទៅរដ្ឋបាលសុរិយោដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌ តាម រយៈមេឃុំ […]

Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com