៥ ចំណុចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អាក្រក់ឱ្យចេញចាកឆ្ងាយ ៥ ចំណុចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អាក្រក់ឱ្យចេញចាកឆ្ងាយ

ទម្លាប់គឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើដោយមិនបានគិត ហើយទម្លាប់មានពីរប្រភេទគឺទម្លាប់ល្អ និង ទម្លាប់អាក្រក់។ ដូចជាការដុសធ្មេញជាទម្លាប់ល្អ ព្រោះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើង។ ការមកយឺត ការជក់បារី គឺសុទ្ធតែជាទម្លាប់អាក្រក់ទាំងអស់។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនោះ៖ ១. ហ៊ានប្រឈម៖ ហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងទម្លាប់អាក្រក់របស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវាក៏ដោយ រឿងដ៏សំខាន់នោះអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងវាដើម្បីគិតរកដំណោះស្រាយ។ បើនិយាយទៅ […]

រឿងទាំង៥ដែលសំខាន់ជាងលុយ រឿងទាំង៥ដែលសំខាន់ជាងលុយ

លុយពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថា មានលុយគឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតបានគិតថា លុយមិនមែនសុទ្ធតែអាចទិញអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេ ព្រោះមានរបស់ចំបាច់មួយចំនួនដែលមនុស្សមិនអាចយកលុយទៅទិញបាន។ ក្នុងនោះមានរបស់ជាច្រើនដែលមានតម្លៃជាងលុយទៅទៀត ដូចមាននៅខាងក្រោមនេះអ៊ីចឹង៖ ១. ពេលវេលា៖ ពេលវេលា ពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាដើម្បីដឹកនាំខ្លួនឱ្យទៅរកសុបិនដែលអ្នកចង់បាន។ សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលទើបតែដឹងថាខ្លួនមិនមានពេលវេលាគ្រាប់គ្រាន់ដើម្បីរស់ ពេលវេលាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយរបស់គេ។ ដូចនេះអ្នកត្រូវដឹងថាពេលវេលាគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ២. […]

Develop by Botin POV | 096 649 72 88 | botin.pov@gmail.com